Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Download tại đây