Liên kết mạng xã hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Sáng ngày 14/5/2022, Công ty CP DL Long Phú tổ chức "Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022", tại sảnh Private - Tầng 1 - khách sạn Ibis - 86 Hùng Vương - Nha Trang.
- Các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đó là:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.
Tổng kết sơ qua kết quả đại hội thành công tốt đẹp với 99,3% số lượng cổ đông tham gia, đồng tình với các nội dung thống nhất trong cuộc họp.