Bạn cần bất cứ sự hỗ trợ Trực tuyến nào xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi
0941 267 267
Lựa chọn ngôn ngữ

Liên kết mạng xã hội

Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan

. Căn cứ Điều 18, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về việc Quy định về công khai thông tin nhiệm vụ của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ như sau:
- Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú
- Thành viên tham gia:
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Trần Giỏi
+ Thư ký khoa học: KS. Nguyễn Văn HIếu
+ Thành viên thực hiện chính:
- KS. Nguyễn Văn Hưởng
- ThS. Trần Hữu Đăng
- CN. Lê Hồng Sơn

Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tuyển chọn 6 loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan: Lan Vani, Dã hạc, Thủy tiên hường, Ngọc điểm, Bạch môi và lan Gấm; 

Hình ảnh 6 loài lan rừng quý hiếm được tuyển chọn

   Dendrobium%20anosmum  Dendrobium%20amabile
 Vani lông sậm (Vanilla atropogon)  Dã hạc (Dendrobium anosmum)  Thủy tiên hường (Dendrobium amabile)
 Rhynchostylis-gigantea  Christensonia-vietnamica  Lan Gấm (Ludisia discolor)
Ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea)   Bạch môi (Christensonia vietnamica)  Lan Gấm (Ludisia discolor)

+ Biện pháp kỹ thuật nhân giống, nuôi trồng và chăm sóc phù hợp với từng loài;
+ Đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
+ Nội dung 1: Tuyển chọn 6 loài lan rừng quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL. suối Hoa lan
+ Nội dung 2: Thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng đối với 6 loài lan được tuyển chọn  
+ Nội dung 3: Định hướng bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 11/2017  -  tháng 11/2020
+ Phương thức khoán chi: khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Tổng kinh phí thực hiện: 1.923,923 triệu đồng
Trong đó: Ngân sách SNKH: 512,248  triệu đồng                               
Nguồn tự có của DN: 1.411,675 triệu đồng        

                                                                                                                              TM. TRUNG TÂM
                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                                    Trần Giỏi