Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Vào lúc 14h00' ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

dai-hoi-co-dong-2015-3
Đến tham dự đại hội có các thành phần sau:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội ông Nguyễn Văn Hưởng đọc quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần du lịch Long Phú năm 2015 và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Tại đại hội các cổ đông được nghe đại diện Ban giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015  
- Thay mặt Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Tường Anh báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong đó đối với Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên bổ sung thêm như sau:
Tiến hành đầu tư xây dựng Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên theo hướng hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị khác có đầy đủ năng lực tài chính (do điều kiện vốn của Công ty còn hạn hẹp).
- Được sự phân công của Ban chủ tọa ông Nguyễn Phi Hùng trình bày một số sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.
- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của BKS năm 2014.
- Thay mặt Ban chủ tọa Ông Lê Dũng Lâm đọc các tờ trình:

- Tại đại hội, các cổ đông bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:
1. Trần Thị Gấm
2. Trương Lưu Quế Chi.
Đại hội kết thúc 17h20' cùng ngày, biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 100%. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được Công ty cổ phần Du lịch Long Phú lưu giữ và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

** Tải biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015.

** Tải điều lệ công ty cổ phần du lịch Long Phú 2015.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

dai-hoi-co-dong-2015-2

dai-hoi-co-dong-2015-5

dai-hoi-co-dong-2015-6

 Ảnh và bài viết: Minh Huấn