Liên kết mạng xã hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Vào lúc 14h00' ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
Thành phần tham dự:
+ Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,
+ Thành viên Hội đồng quản trị,
+ Thành viên Ban Kiểm soát,
+ Ban điều hành công ty.
Thay mặt Ban tổ chức Đại hội ông Nguyễn Văn Hưởng đọc quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần du lịch Long Phú năm 2016 và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016
+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 15/4/2016: 66 cổ đông với tổng số cổ phần lưu hành: 2.479.577 cổ phần
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2.479.577 cổ phần
+ Tổng số cổ đông mời tham dự ĐH: 66 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
+ Số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐH có mặt 20 cổ đông đại diện cho 2.456.293 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

Thành phần Ban chủ tọa điều hành đại hội gồm có:
- Bà Nguyễn Thị Tường Anh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc Công ty: Thành viên
Thành phần ban thư ký đại hộị gồm có:
- Ông Trần Ngọc Tuấn: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phi Hùng: Thành viên

- Tại đại hội các cổ đông được nghe Ông Lê Dũng Lâm đại diện Ban giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016  
- Thay mặt Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Tường Anh báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020
- Thay mặt Ban Kiểm soát Bà Hồ Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty đã được kiểm toán.
- Thay mặt Ban Chủ tọa Bà Nguyễn Thị Tường Anh đọc các tờ trình:
+ Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
+ Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+ Tờ trình về việc trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS
+ Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016
+ Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Phần thảo luận và đóng góp ý kiến ông Cáp Hồng Nguyên đại diện cho Tổng công ty Khánh Việt đã góp ý xây dựng cho đại hội với nội dung như sau:
1. Hiện nay Công ty còn nhiều khó khăn về vốn đầu tư, vốn lưu động; lợi nhuận để lại qua các năm không nhiều, hơn nữa tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm không ổn định. Do vậy đề nghị ĐHĐCĐ xem xét kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 10% thay vì 12%
2. Về thưởng vượt mức kế hoạch theo đề nghị của Giám đốc. Đồng ý thưởng 40% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch nhưng phải đảm bảo Lợi nhuận sau thuế sau khi trích các quỹ còn lại tối thiểu là 3 tỉ đồng và không vượt quá 10% tổng quỹ lương thực chi của năm 2015

Sau phần đóng góp ý kiến của các cổ đông, hội nghị tiến hành xin ý kiến biểu quyết và nhận được sự đồng ý 100% của các cổ đông tham dự đại hội, trong đó các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện 2015

Xây dựng 2016

SS (%) 2016/2015

1

Tổng doanh thu

Tr.đồng

99.390

101.500

102

2

Lợi nhuận trước thuế

3.975

4.650

117

3

Lợi  nhuận sau thuế

Tr.đồng

3.077

3.720

121

4

Trích quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

620

744

120

-

Quỹ đầu tư phát triển 10%

310

372

120

-

Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%

310

372

120

5

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ

%

10

10

100

6

Tổng quỹ lương

Tr.đồng

20.588

21.684

105

- Thưởng cho CB-NV 40% phần hiệu quả vượt mức Kế hoạch nhưng phải đảm bảo Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ còn lại tối thiểu là 3 tỉ đồng và không vượt quá 10% tổng quỹ lương thực chi năm 2015
- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần đạt 100%

Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2015, phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2020 với các mục tiêu kinh doanh như sau:
- Doanh thu năm 2016: 101.500 triệu đồng; đảm bảo mức tăng bình quân tối thiểu 5%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 4.650 triệu đồng; mức tăng bình quân tối thiểu 8%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020.
- Cổ tức: tối thiểu 10%.
- Công ty đảm bảo nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật.
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần đạt 100%
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần  đạt 100%
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty đã được kiểm toán
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần  đạt 100%
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỉ lệ cổ tức/vốn cổ phần là 10%,
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần  đạt 100%
- Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS là 0 (không) đồng
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành  2.456.293  cổ phần  đạt 100%
- Thông qua mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS như sau:
+ Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT: 85.200.000 đồng
+ Thù lao Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng
+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.456.293 cổ phần  đạt 100%

Tại hội nghị, đại hội đã tiến hành bầu lại các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 với kết quả như sau:
1. Thành viên Hội đồng quản trị:

STT

Họ và tên

Tỉ lệ CP biểu quyết tại Đại hội

01

Ông Trần Minh Đức

97,82%

02

Ông Lê Dũng Lâm

117,67%

03

Ông Cáp Hồng Nguyên

92,99%

04

Ông Phạm Xuân Nam

107,39%

05

Bà Hồ Thị Thanh Thủy

84,11%

2. Thành viên Ban kiểm soát:

STT

Họ và tên

Tỉ lệ CP biểu quyết tại Đại hội

01

Trần Thị Gấm

95,39%

02

Dương Anh Tường

113%

03

Nguyễn Duy Vũ

91,58%

Đại hội kết thúc 16h50' cùng ngày, biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 100%. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được Công ty cổ phần Du lịch Long Phú lưu giữ và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Một vài hình ảnh đại hội.

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016

 Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016

Dai-hoi-co-dong-long-phu-2016

Từ phía bên phải sang: 1. Ông Cáp Hồng Nguyên| 2. Ông Trần Minh Đức| 3. Ông Lê Dũng Lâm| 4. Ông Phạm Xuân Nam| 5. Bà Hồ Thị Thanh Thủy| 6. Bà Trần Thị Gấm| 6. Ông Dương Anh Tường