Liên kết mạng xã hội

Tập Huấn Lớp An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm 2013

 Thực hiện Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Hàng năm, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức cho CB-CNV là đối tượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia các lớp tập huấn kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm, để hiểu và cập nhật thêm kiến thức mới về An toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 20/11/2013, Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kính kết hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn kiến thức ATVSTP cho CB-CNV thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất, kinh doanh Tại khóa tập huấn, Các học viên được nghe phổ biến kiến thức VSATTP, các quy định mới của pháp luật về VSATTP, tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; Các Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, về ghi nhãn hàng hóa, về sản xuất, kinh doanh rượu, về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm; Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Các kiến thức đảm bảo VSATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.Lớp học góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như việc chấp hành tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty. Các học viên tham gia đầy đủ chương trình huấn luyện và được Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận.


Ảnh và Bài viết: Mail Ly - PP. Tổ chức