Liên kết mạng xã hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Читать Журналы онлайн бесплатно
андроид

Vào lúc 14h00' ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Viện Paster, số 10 đường Trần Phú, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần du lịch Long Phú đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

dai-hoi-co-dong-2015-3
Đến tham dự đại hội có các thành phần sau:

 • Cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Long Phú;
 • Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Thành viên Ban kiểm soát;
 • Ban Điều hành Công ty;

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội ông Nguyễn Văn Hưởng đọc quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần du lịch Long Phú năm 2015 và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

 • Tổng số cổ đông của Công ty chốt đến ngày 18/10/2015: 71 cổ đông với tổng số cổ phần lưu hành: 2.497.577 cổ phần.
 • Tổng số CP có quyền biểu quyết 2.497.577 cổ phần.
 • Tổng số cổ đông được mời tham dự ĐH: 71 cổ đông đại diện cho 100% số CP có quyền biểu quyết.
 • Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự ĐH có mặt: 59 người đại diện cho 2.304.418 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93% số CP có quyền biểu quyết.
 • Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

- Tại đại hội các cổ đông được nghe đại diện Ban giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015  
- Thay mặt Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Tường Anh báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong đó đối với Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên bổ sung thêm như sau:
Tiến hành đầu tư xây dựng Dự án khu Khách sạn và căn hộ dịch vụ tại khu đất 40 Thái Nguyên theo hướng hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị khác có đầy đủ năng lực tài chính (do điều kiện vốn của Công ty còn hạn hẹp).
- Được sự phân công của Ban chủ tọa ông Nguyễn Phi Hùng trình bày một số sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.
- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của BKS năm 2014.
- Thay mặt Ban chủ tọa Ông Lê Dũng Lâm đọc các tờ trình:

 • Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2015.
 • Tờ trình thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 • Tờ trình thông qua việc trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và lương hiệu quả Ban điều hành
 • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 • Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Tại đại hội, các cổ đông bầu bổ sung thêm 2 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:
1. Trần Thị Gấm
2. Trương Lưu Quế Chi.
Đại hội kết thúc 17h20' cùng ngày, biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 100%. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được Công ty cổ phần Du lịch Long Phú lưu giữ và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

** Tải biên bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015.

** Tải điều lệ công ty cổ phần du lịch Long Phú 2015.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

dai-hoi-co-dong-2015-2

dai-hoi-co-dong-2015-5

dai-hoi-co-dong-2015-6

 

Ảnh vài tin: Minh Huấn