Liên kết mạng xã hội

Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan

. Căn cứ Điều 18, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về việc Quy định về công khai thông tin nhiệm vụ của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ như sau:
- Tên nhiệm vụ: Tuyển chọn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm phù hợp tại Khu du lịch suối Hoa Lan
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Long Phú
- Thành viên tham gia:
+ Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Trần Giỏi
+ Thư ký khoa học: KS. Nguyễn Văn HIếu
+ Thành viên thực hiện chính:
- KS. Nguyễn Văn Hưởng
- ThS. Trần Hữu Đăng
- CN. Lê Hồng Sơn

Mục tiêu cụ thể:

+ Nghiên cứu tuyển chọn 6 loài lan rừng bản địa, quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL suối Hoa lan: Lan Vani, Dã hạc, Thủy tiên hường, Ngọc điểm, Bạch môi và lan Gấm; 

Hình ảnh 6 loài lan rừng quý hiếm được tuyển chọn

   Dendrobium%20anosmum  Dendrobium%20amabile
 Vani lông sậm (Vanilla atropogon)  Dã hạc (Dendrobium anosmum)  Thủy tiên hường (Dendrobium amabile)
 Rhynchostylis-gigantea  Christensonia-vietnamica  Lan Gấm (Ludisia discolor)
Ngọc điểm (Rhynchostylis gigantea)   Bạch môi (Christensonia vietnamica)  Lan Gấm (Ludisia discolor)

+ Biện pháp kỹ thuật nhân giống, nuôi trồng và chăm sóc phù hợp với từng loài;
+ Đề xuất định hướng bảo tồn, phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
+ Nội dung 1: Tuyển chọn 6 loài lan rừng quý hiếm phù hợp điều kiện sinh thái tại KDL. suối Hoa lan
+ Nội dung 2: Thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng đối với 6 loài lan được tuyển chọn  
+ Nội dung 3: Định hướng bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm tại Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
+ Thời gian thực hiện: 36 tháng, từ tháng 11/2017  -  tháng 11/2020
+ Phương thức khoán chi: khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
+ Tổng kinh phí thực hiện: 1.923,923 triệu đồng
Trong đó: Ngân sách SNKH: 512,248  triệu đồng                               
Nguồn tự có của DN: 1.411,675 triệu đồng        

                                                                                                                              TM. TRUNG TÂM
                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                                                                    Trần Giỏi